Website Giáo Án Điện Tử Trường THCS Lương Thế Vinh

Website Giáo Án Điện Tử
Trường THCS Lương Thế Vinh


Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

test 45

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tràn Thị Việt Hồng
Ngày gửi: 07h:25' 14-04-2016
Dung lượng: 17.6 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT CƯMGAR TEST (period 19th )
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ (Thời gian 45 phút)
Full name: …………………………………………………………. Class: 7a…

Marks
Remarks

I. Listen to the dialogue between Nga and Lan , then fill in each blank with ONE word: (2,5 ms)
Nga: Hello. This is (1)…………………
Lan: Hello. Is this Nga?
Nga: Yes. Who’s calling, please?
Lan; It’s Lan. Do you want to go to see a (2)………………..?
Nga: Sure.(3) ……………..will we meet?
Lan: At my house.
Nga: (4)…………... will we get there?
Lan:We can take a (5)………………..
Nga: OK, fine. Bye.
Lan: Bye

II. Choose the best answer to complete each of the following sentences: (2.5 ms)
Lan is the most……… student in my class. (Beautiful/ handsome/ expensive)
…………….is it from your house to school? (How old / How far /How many)
What’s your ……………? (Date of birth / birthday / daybirth)
Nam will…………….his homework tomorrow (do / does / doing)
There are two pictures…………the wall (on / in / at)
What……………….! ( a room lovely / a lovely room / lovely room)
Would you like……………a film? ( to see / see / sees)
Lan gets the marks 5. Hoa gets the marks 10.( Lan is better / Hoa is better / Lan is the best)
My mother works in a hospital. She is a ………………(Farmer / doctor / teacher)
What is your ………….name Lan? (Family/ middle/ name)
- It’s Tran.My middle name’s Thi

III. Read the passage and answer the questions: (2,5 ms)
“Lan is a new student in class 7B. She is from Buon Ma Thuot City and now she lives with her parents at 56 Phan Chu Trinh Street. Her telephone number is 0500 856 867. She will be 14 on October 10th. She will have a birthday party and she will invite some her friends to join the fun”
Who does Lan live with?........................................................................................................
What is her telephone number?...............................................................................................
How old is she now?...............................................................................................................
How old will she be on the next birthday?.............................................................................
Does she invite her friends to the birthdayparty?..................................................................

VI. A. Write the sentences: (1,5 ms)
Her name /Lan…………………………………………………………………………………….
She / 26……………………………………………………………………………………….
She / 20 Le Duan Street………………………………………………………………………
B. Rewrite the sentences: (1m)
It’s a lovely home. →What ……………………………..!
This party is interesting. →What…………………………………..!
* ANSWERS:
I. Listen to the dialogue between Nga and Lan , then fill in each blank with ONE word: (2,5 ms)
(1) 8 545 545
(2) see a movie
(3) Where
(4) How
(5) a bus

II. Choose the best answer to complete each of the following sentences: (2.5 ms)
1.beautiful 2. How far 3. date of birth 4. will do 5. on
6. a lovely room 7.to see 8. Hoa is better 9. family 10. Doctor

III. Read the passage and answer the questions: (2,5 ms)
She lives with her parents
Her telephone number is 0500 856 867
She is 13 now
She will be 14 on her next birthday
Yes, she does

IV. A. Write the sentences: (1,5 ms)
Keys: 1.Her name is Lan.
2.She is 26 years old.
3. She lives at 20 Le Duan Street.
B. Rewrite the sentences: (1m)
What a lovely home!
What an interesting party!

I/ Ma trận:

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


TN
TL
TN
TL
TN
TL


Language focus
10
25


10
25

Reading5
25


5
2,5

Writing

5
2,5
5
2,5

Listening


5
2,55
2,5

Tổng
10
2,5
10
5
5
2,5
25
10 
Gửi ý kiến